GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CZECH WORK s.r.o. , IČ 06328547 DIČ CZ06328547 se sídlem: Česká 57, Beroun-centrum, 26601 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: CZECH WORK s.r.o.

Email: info@czech-work.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden, či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní, nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytl, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky Kupujícího.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

• plnění smlouvy mezi Kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

• souhlas Kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží, nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

• vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či jí ze strany správce plnit;

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním Kupující poskytl svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy;

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

• právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu, nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že je Kupující seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle Kupujícímu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.05.2020